Home > Športové > Kalibrácia hodinkových ručičiek na Vivomove HR

Kalibrácia hodinkových ručičiek na Vivomove HR

Ak hodinové ručičky nezodpovedajú digitálnemu času, treba ich manuálne nakalibrovať.


1 Podržaním dotykovej obrazovky zobrazíte ponuku.
2 Vyberte možnosť ozubené kolečko - hodiny, Kalibrácia ručičiek.
3 Ťuknite na ikonu podľa potreby, kým minútová ručička nebude ukazovať na 12. hodinu.
4 Potvrďte.
5 Ťuknite na ikonu podľa potreby, kým hodinová ručička nebude ukazovať na 12. hodinu.
6 Vyberte možnosť Hotovo.